Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i kommunen vill överklaga ett kommunalt beslut. Förvaltningsbesvär innebär att du som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen.

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats.

Laglighetsprövning

Alla kommuninvånare kan överklaga med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från att det ett färdigt protokoll som innehåller beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset eller publicerats på kommunens hemsida
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit på laglig väg
  • beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast besluta att upphäva beslutet eller inte. Den kan däremot inte komma fram till ett annat beslut. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut. Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen