Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens "riksdag”. Utöver kommunfullmäktige finns nämnder med olika ansvarsområden. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän. Deras uppgift är att förverkliga de mål som politikerna beslutat.

Partille kommun har nästan 3 000 anställda tjänstemän. De flesta av dessa arbetar inom vård, omsorg och utbildning. 

Så regleras nämndernas ansvarsområden

Ansvarsområdena för respektive nämnd beslutas av fullmäktige genom så kallade reglementen. Dessa kan du hitta i kommunens författningssamling via länk på den här sidan. Kommunstyrelsen är också en nämnd vars ansvar är att vara kommunfullmäktiges verkställande organ - ”regeringen”.


Revisorerna granskar kommunens verksamhet och bolag. De kommunala bolagen är bolag som helt eller delvis ägs av kommunen.

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Bygg- och miljönämnden är en specialreglerad nämnd. Man har myndighetsfunktioner, service och expertfunktioner inom bland annat områdena bygglov, enkelt planförfarande, hälso- och miljöskydd, trafik samt livsmedelstillsyn. Bygg- och miljönämnden har nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Hadar Kronberg (M) är bygg- och miljönämndens ordförande och Markus Lund (KD) är dess 1:e vice ordförande och Per-Åke Westlund (S) är 2:e vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljöförvaltningen

Verksamheten sköts av bygg- och miljöförvaltningen (BMF). Bygg- och miljöchef är Isabella Helge.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i kommunen. Styrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen. Här kan du läsa mer om Partille kommunstyrelses roll och organisation.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar; stabsfunktionerna IT- och utveckling, ekonomi, HR och kommunikation samt samhällsbyggnadskontoret.

Stabsfunktionerna stödjer och föreslår utveckling av kommunövergripande planering och uppföljning, ger stöd till den dagliga driften i verksamhetsförvaltningarna och skapar förutsättningar för medborgardialog.

I samhällsbyggnadsbyggnadskontoret ingår planeringsavdelningen och tekniska avdelningen. Planeringsavdelningen arbetar strategiskt med översiktlig samhällsplanering, detaljplaner, exploateringsfrågor, markförvaltning, miljö och ekologi samt GIS- och mätfrågor. Tekniska avdelningen består av fyra enheter: gata och park, VA (vatten och avlopp) och drift samt trafik och renhållning. 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, simhall, bidrag till föreningar och studieförbund, lokaler och anläggningar, kulturarrangemang, kulturmiljövård, konstnärlig utsmyckning samt turism. Kultur- och fritidsnämnden har sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Lotten Winström-Carlsson (L) är nämndens ordförande, Björn Hesse (M) är 1:e vice ordförande och Daniel Kristoffersson (S) är 2:e vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamheten sköts av kultur- och fritidsförvaltningen (KOF). Förvaltningschef är Kristina Svensson.

Social- och arbetsnämnden (SAN)

Social- och arbetsnämnden ansvarar för socialtjänsten med undantag för äldre- och handikappfrågor, för uppgifter inom flyktingmottagande samt fungerar som arbetslöshetsnämnd. Social- och arbetsnämnden har sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Anna Strand (C) är nämndens ordförande, Adam Algotsson Johnstone (M) är 1:e vice ordförande och Marie Raask (S) är 2:e vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i social- och arbetsnämnden. 

Social- och arbetsförvaltningen

Verksamheten sköts av social- och arbetsförvaltningen (SAF). Förvaltningschef är Margareta Antonsson.

Utbildningsnämnden (UN)

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) och uppdragsutbildningar. Utbildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Angela Fasth (M) är utbildningsnämndens ordförande, Kaj Nämvik (L) är 1:e vice ordförande och Katarina Bosetti Kristoffersson (S) är 2:e vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen

Verksamheten sköts av utbildningsförvaltningen (UF). Tillförordnad förvaltningschef är Charlotte Johansson.

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra kommunens arbetsuppgifter och insatser inom funktionsstöd och äldreomsorg samt ansvara för all rehabilitering exklusive barnhabilitering och psykiatri. Vård- och omsorgsnämnden har nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Jonas Mårdbrink (M) är vård- och omsorgsnämndens ordförande, Kent Reinebrandt (L) är 1:e vice ordförande och Christina Holmqvist (S) är 2:e vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamheten sköts av vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). Förvaltningschef är Erika Hägg.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet kan genomföras på ett riktigt sätt. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar, både rikstäckande och lokala som kommunfullmäktige beslutat om. Valnämnden har fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Bengt-Olof Westerberg (C) är ordförande och Evert Svenningsson (S) dess vice ordförande. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i valnämnden

Överförmyndaren

Överförmyndarens uppgift är att säkerställa att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt inte drabbas av rättsförluster. Till exempel barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sin ekonomi eller andra angelägenheter. Det kan handla om att någon behöver en god man eller en förvaltare som tar tillvara personens intressen. Överförmyndaren hjälper då till att ordna med en sådan ställföreträdare. Överförmyndaren ser också till att ställföreträdarna sköter sina uppdrag. Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Utses av kommunfullmäktige

Överförmyndaren och en ersättare för denna utses av kommunfullmäktige i Partille. Partille kommuns överförmyndaren heter Greta Meller (M) och hennes ersättare Gunnel Alderholm (S). Du når dem via kundcentret eller i vårt sökbara register över förtroendevalda. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem.

Överförmyndare i samverkan - gemensam nämnd och organisation

Från den 1 oktober 2015 har de fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille en gemensam organisation för överförmyndarfrågor och från den 1 januari 2019 har de även en gemensam nämnd. Den gemensamma överförmyndarämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden och har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och kontrollera att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Här kan du läsa kallelser till och protokoll från nämndens sammanträden

Om du behöver kontakta överförmyndarna i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, eller Partille ska du vända dig till det gemensamma kontoret i Mölndal. Här finns flera handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ger bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen genom bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.  

Revisionen

Kommunrevisionen prövar och granskar att all kommunal verksamhet bedrivs effektivt, ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Revisionen kontrollerar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som ska göras av nämnder och styrelser är tillräcklig. Kommunrevisionen granskar hela koncernen Partille kommun, det vill säga både kommunen, de kommunala bolagen och kommunens borgensåtaganden till föreningar, bolag och studieförbund. Kommunrevisionen arbetar kontinuerligt efter en revisionsplan. De träffar regelbundet kommunens politiker och förvaltningsansvariga och lämnar rapporter till dem.

Årlig revisionsberättelse

Revisorerna skall varje år lämna en revisionsberättelse med resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunniga som hjälpt revisionen ska bifoga sina rapporter till revisionsberättelsen. Om någon anmärkning har gjorts ska man också uppge denna. Anmärkningar får riktas mot nämnder, mot fullmäktigeberedningar och mot enskilda förtroendevalda i sådana organ. I revisionsberättelsen ska också revisorerna berätta om de rekommenderar att kommunstyrelsen får ansvarsfrihet eller inte. Kommunrevisionen består av ledamöter som utsetts av fullmäktige. I Partille kommunrevision ingår Eva Kristensen, sammankallande, Lars Lewander, Bengt Rundberg, Ebher Sandwing och Dick Andersson. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunrevisionen.