Partille kommuns avfallstaxa höjs vid årsskiftet. Höjningen är nödvändig för att täcka kommunens kostnader för avfallshanteringen och för bibehållen servicekvalitet. Den omfattar både den fasta och den rörliga avgiften för hämtning av matavfall och brännbart restavfall. För ett genomsnittligt villahushåll innebär det en kostnadsökning med totalt cirka 240 kronor per år.

Partille kommuns avfallstaxa beräknas utifrån de kostnader som kommunen har för hämtning, transport och behandling av hushållsavfall. Taxan ska även täcka de fasta kostnader som kommunen har bland annat för återvinningscentralen i Öjersjö samt för administration och information.

För bibehållen kvalité

En höjning av avfallstaxan är nödvändig för att bibehålla kvalitén på servicen och för att kunna fortsätta utveckla avfallshanteringen. Den är även nödvändig för att balansera ökade entreprenadkostnader i samband med direkttilldelningen av avfallshanteringen till Renova AB, efter det att avtalet med RenoNorden sades upp 2018.

I genomsnitt rör det sig om en höjning med cirka 18 procent. Det innebär i det närmaste en återgång till de avgiftsnivåer som gällde före avtalet med RenoNorden, då taxan sänktes med 17 procent.

Kommunfullmäktige antog den nya avfallstaxan för Partille kommun den 19 november 2019. Ta del av den nya taxan här: Avfallstaxa 2020 KF § 146, 2019-11-19. Den gäller från och den 1 januari 2020. Även med den nya avfallstaxan kommer Partille kommun att ha en relativt låg taxenivå sett ur både ett regionalt- och ett nationellt perspektiv.

Taxefinansierad verksamhet

Kommunens avfallshantering är helt taxefinansierad. Det innebär att tjänsterna inte betalas med skattemedel, istället tas avgifter ut från hushåll och verksamheter genom olika avfallsabonnemang och kostnader för annan avfallshantering.

Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Intäkterna får dock inte överstiga nödvändiga kostnader enligt den så kallade självkostnadsprincipen i kommunallagen (1991:900, 8 kap. 3c §).

Sidan publicerad: Onsdag, 27 november 2019, 09:00