Partille kommunfullmäktige sammanträdde tisdag den 1 oktober. Nu kan du läsa snabbreferatet från mötet där det bland annat fattades beslut om nya taxor inom bygg- och miljöområdet. Du kan också se hela eller delar av mötet på webb-tv.

Här hittar du länken till webbsändningen från mötet i kommunfullmäktige.


Mötet inleddes med musik och sång från Kulturskolan i Partille. Därefter följde information från kommundirektör Per Bäckström bland annat om kommunens krisledningskonferens, hållbarhetsarbete, lokalförsörjningsarbete, invånartal samt resultatet av Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2019.

Kommundirektörens information följdes av att Anders Åström, vd för Renova AB och Renova Miljö AB, informerade om de verksamheterna.

Anmälningsärenden

 • Länsstyrelsens beslut den 20 september 2019 avseende ny ledamot samt ny ersättare för ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige (KS/2018:461)
 • Länsstyrelsens beslut den 20 september 2019 avseende ny ledamot samt ny ersättare för ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige (KS/2018:461)

BESLUT

Fullmäktige antecknar informationen till protokollet.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om att barnkonventionen blir svensk lag (KS/2019:480)

Fullmäktigeledamoten Marie Raask (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) angående hur kommunens arbete med FN:s barnkonventionen ska leva upp till att konventionen blir svensk lag och hur arbetet ska följas upp.

BESLUT

Fullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Marith Hesse (M) besvarar frågan muntligt.

Motion om inrättande av nytt naturreservat i Partille kommun (KS/2019:481)

Fullmäktigeledamöterna Daniel Kristoffersson (S) och Eva Carlsson (S) ställer en motion till fullmäktige angående att utreda förutsättningarna för att inrätta ett nytt naturreservat i Partille kommun. Motionen gäller ett område strax väster om Björndammsterrassen som Skogsstyrelsen betecknar som en nyckelbiotop och därmed, enligt motionärerna, har ett starkt skyddsvärde.

BESLUT

Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Övriga ärenden

Reglemente för revisionen i Partille - upphävande, revidering och antagande (KS/2019:150)

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdokument ska ses över och läggas fram till fullmäktige eller annat beslutande organ i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering.

I detta ärende behandlas kommunens ”Revisionsreglemente”. Det nuvarande reglementet har gällt sedan 1 januari 2007. De ändringar som gjorts är främst av redaktionell art och gjorda för att skapa en enhetlig anpassning till de mallar för reglemente som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vissa revideringar har också gjorts med hänsyn till de lagändringar som gjorts under den period som gått sedan tidigare gällande reglemente beslutades.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2019
Upprättat förslag till reviderat ”Reglemente för revisionen i Partille”
Kommunstyrelsens beslut 10 september 2019 § 114

BESLUT

Fullmäktige upphäver ”Revisionsreglemente” som antogs den 28 september 2006, ärende KS/2006:228.

Fullmäktige antar upprättat förslag till reviderat ”Reglemente för revisionen i Partille” att gälla från och med 1 december 2019.

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (KS/2019:357)

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september, § 85, att placera ansvaret för tillsyn och handläggning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på bygg- och miljönämnden. Under 2016 utförde länsstyrelsen i Västra Götaland tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Partille. Länsstyrelsen riktade kritik mot bland annat att riktlinjer för alkohol-servering saknas. I alkohollagenstår det att kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som talar om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter. Riktlinjerna ska också tala om vilken hänsyn kommunen tar till lokala förhållanden vid tillståndsprövningen.

Den 28 februari 2017 (§ 18) beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622). Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige åter antar dessa riktlinjer eftersom nämnden bedömer att de nuvarande riktlinjerna fortfarande är aktuella.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens beslut den 27 maj 2019 § 37
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 april 2019
Upprättat förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622).
Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2019 § 117

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622).

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet (KS/2019:382)

Den 1 oktober 2018 gjordes en omorganisation där man skapade en renodlad bygg- och miljöförvaltning som rapporterar till bygg- och miljönämnden. Med anledning av det har en översyn av förvaltningens taxor inletts.

Taxeförslag nedan är förändrat jämfört med tidigare taxa avseende följande delar:

1. Timtaxan har reviderats till:

 • 1289 kronor per timme kontrolltid för normal offentlig kontroll, prövning av godkännande och övrig kontroll
 • 1171 kronor per timme för extra offentlig kontroll och registrering.

2. I taxeförslaget har också § 5 reviderats och konsumentprisindex byts ut mot Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förslaget innebär också att nämnden fortsättningsvis ska besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna genom indexuppräkning varje år.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens beslut den 17 juni 2019 § 49
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2019
Upprättat förslag till ny Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet
Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2019 § 118

BESLUT

 1. Fullmäktige antar upprättat förslag till ny Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet.
 2. Fullmäktige beslutar att den nya taxan ska börja gälla från och med den 1 november 2019 och då ersätta tidigare taxa.
 3. Fullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår besluta att höja i taxan antagna avgifter samt handläggningskostnad per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Taxa för Partille kommuns arbete enligt Miljöbalken (SFS 1998:808), Strålskyddslagen (SFS 2018:396) samt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 014:799) (KS/2019:383)

Den 1 oktober 2018 gjordes en omorganisation där man skapade en renodlad bygg- och miljöförvaltning som rapporterar till bygg- och miljönämnden. Med anledning av det har en översyn av förvaltningens taxor inletts.

Taxeförslag nedan är förändrat jämfört med tidigare taxa avseende följande delar:

 1. Timtaxan har reviderats och föreslås för 2019 att ligga på 1256 kronor. Nuvarande timtaxa ligger på 1002 kronor.

Förslaget ovan är framtaget utifrån ett underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden. En del i arbetet med att ta fram en taxa i enlighet med dessa underlag är att beräkna kommunens handläggningskostnad per timme för respektive myndighetsområde.

Utgångspunkten är kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av två eller tre olika delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella specifika kostnader för den aktuella myndigheten.
Resultatet speglar situationen i Partille kommun. Det skiljer sig helt naturligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiska. En jämförelse med omkringliggande kommuner har genomförts med hjälp av en kort enkät som skickats ut till regionens miljökontor. Den sammantagna tolkningen av de kommuner som besvarat enkäten tyder på att föreslagen timtaxa ligger något högre än genomsnittet. Värt att notera är dock att jämförelsen kan halta något då flera av de kommuner som besvarat enkäten inte har reviderat sina timavgifter under 2019.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens beslut den 17 juni 2019 § 50
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2019
Upprättat förslag till ny Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt lagen om sprängämnesprekursorer.
Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2019 § 119

BESLUT

 1. Fullmäktige antar upprättat förslag till ny Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt lagen om sprängämnesprekursorer.
 2. Fullmäktige beslutar att den nya taxan ska träda i kraft från och med den 1 november 2019, och då ersätta tidigare taxa.
 3. Fullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår besluta att höja antagna avgifter samt handläggningskostnad per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Antagande av Bygglovstaxa (KS/2019:389)

Partille kommuns bygglovstaxa har uppdaterats och samtidigt revideras innehåll och ärendekategorier i taxan. I förslaget till ny bygglovtaxa indexregleras handläggningskostnaden per timme, på årsbasis. Det index som föreslås användas är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge bygg- och miljönämnden delegation att, en gång per kalenderår och i enlighet med årligt fastställda PKV, besluta om uppräkning av handläggningskostnaden per timme i bygglovtaxan.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens beslut den 17 juni 2019 § 48
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2019
Upprättat förslag till ny Bygglovstaxa
Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2019 § 120

BESLUT

 1. Fullmäktige antar upprättat förslag till ny Bygglovtaxa.
 2. Fullmäktige beslutar att den nya bygglovtaxan ska träda i kraft, och då ersätta tidigare taxa, från och med den 1 november 2019.
 3. Fullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår besluta att höja i bygglovtaxan antagna avgifter samt handläggningskostnad per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i bygglovtaxan beslutas av fullmäktige.

Val av ny ledamot i utbildningsnämnden (KS/2018:436)

Fullmäktige har entledigat Bahaddin Ali (S) från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden och beslutat att ny ledamot skulle utses på nästa sammanträde.

BESLUT

Fullmäktige väljer Marlene Segersson (S) till ny ledamot i utbildningsnämnden.

Fullmäktige väljer Per-Axel Persson (S) till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot samt val av ny ledamot och ersättare i utbildningsnämnden (KS/2018:436)

Mariela Breda (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Mariela Breda (V) från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

Fullmäktige väljer Magnus Garå (V) till ny ledamot i utbildningsnämnden.

Fullmäktige väljer Lisbeth Stevik (V) till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fullmäktige (KS/2018:461)

Isabel Khan (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Isabel Khan (V) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.

Fullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare i fullmäktige för Vänsterpartiet.

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fullmäktige (KS/2018:461)

Kaisa Blank Nordmark (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Kaisa Blank Nordmark (S) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.

Fullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ersättare i fullmäktige för Socialdemokraterna.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot samt val av ny ledamot i kommunstyrelsen(KS/2018:435)

Linda Jansson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Linda Jansson (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Fullmäktige väljer Lars Josefsson (V) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden (KS/2018:442)

Linda Jansson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som Eva Carlssons (S) ersättare i krisledningsnämnden.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Linda Jansson (V) från sitt uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.

Fullmäktige väljer Lars Josefsson (V), till ny ersättare för Eva Carlsson (S) i krisledningsnämnden.

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 2 oktober 2019, 11:00