Partille kommunfullmäktige sammanträdde onsdag den 5 februari. Nu kan du läsa snabbreferatet från mötet där det bland annat fattades beslut om nya taxor inom två av bygg- och miljönämndens verksamheter samt kontaktdagar för fullmäktiges ledamöter.

Mötet inleddes med ett musikframträdande med elever från Kulturskolan i Partille. Därefter följde utdelning av utdelning av stipendium från den nybildade Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse. Mottagare av stipendiet på 50 000 kronor var amatörfotografen Åke Hellgren. Han fick utmärkelsen för att under många årtionden ha dokumenterat Partille i bild.

Efter stipendieutdelningen informerade kommundirektör Per Bäckström bland annat om status i simhallsutredningen samt presenterade utbildningsförvaltningens nya förvaltningschef Charlotte Johansson.

Länkar

Webb-sändning av kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2020

Nyhet om den första stipendiaten ur Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse.

Anmälningsärenden

Länsstyrelsens beslut 18 december 2019 avseende ny ledamot samt ny ersättare för ledamot för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige (KS/2018:461)

 

BESLUT
Fullmäktige antecknar informationen till protokollet.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Motion om att minska dokumentationen i skolan (KS/2020:93)

Fullmäktigeledamöterna Matz Dovstrand (SD) och Flemming Ravn (SD) ställer en motion, förslag, till fullmäktige om att Partille kommun gör en genomgång av dokumentation inom skolan samt att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag för att ta bort, minska, förbättra och förenkla denna dokumentation. Motionen föreslår också att Partille kommun genomför förslaget som tas fram.

BESLUT
Fullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Övriga ärenden

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 (KS/2019:516)

I kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. Utöver dessa har fullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Partille kommun (KS/2018:481). Där står att partistöd betalas ut årligen i förskott, i februari månad, efter beslut från fullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom bestämd tid utbetalas inget stöd för det kommande året.

Det totala partistödet i Partille består av 60 procent av basbeloppet för året före gällande budgetår multiplicerat med antalet ledamöter i fullmäktige (0,6 x basbelopp x 51). För 2020 blir detta 0,6 x 46 500 kronor x 51 ledamöter = 1 422 900 kronor. 30 procent av detta belopp utgör grundstödet. Grundstödet delas lika mellan samtliga, för mandatperioden, åtta partier. 2020 uppgår grundstödet till 426 870 kronor, vilket per parti innebär 53 359 kronor. Återstående 70 procent av det totala partistödet fördelas ut på de övriga 51 mandaten. Stödet per mandat är 19 530 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 19 november 2019
Kommunstyrelsens beslut från 21 januari 2020 § 8

BESLUT
Fullmäktige beslutar att följande partistöd ska betalas ut för år 2020:

Fördelning mellan partierna Mandat Grundstöd Stöd/mandat  Totalt
Moderata samlingspartiet, Partille 13 53 359 253 890 307 249
Liberalerna, Partille 3 53 359 58 590 111 949
Socialdemokraterna, Partille 11 53 359 214 830 268 189
Vänsterpartiet, Partille 5 53 359 97 650 151 009
Kristdemokraterna, Partille 3 53 359 58 590 111 949
Miljöpartiet, Partille 4 53 359 78 120 131 479
Sverigedemokraterna, Partille 7 53 359 136 710 190 069
Centerpartiet, Partille 5 53 359 97 650 151 009
Summa 51  426 870 996 030 1 422 900

Fullmäktige beslutar även att samtliga partier som får partistöd 2020 ska lämna in en skriftlig redovisning till kommunkontoret över användningen av partistödet senast den 30 juni 2021.

Införande av så kallade kontaktdagar för fullmäktiges ledamöter (KS/2019:471)

I en del av kommunens nämnder finns idag möjligheten att utse ledamöter till så kallade fadderuppdrag för någon av nämndens verksamheter. Genom fadderuppdraget får politikerna i nämnderna, mot arvode, möjlighet att besöka nämndens verksamheter och på så sätt få en större insyn i sin förvaltning. De kan också sprida denna kunskap i sina respektive nämnder. På liknande sätt arrangeras så kallade verksamhetsbesök för kommunstyrelsens arbetsutskott, där olika kommunala verksamheter presenteras för utskottets ledamöter.

I dag finns inte någon motsvarade möjlighet för ledamöterna i fullmäktige. Därför har frågan lyfts om möjligheten att införa så kallade kontaktdagar för ledamöterna i fullmäktige. Det har gjorts utifrån en demokratiaspekt men också utifrån en önskan att ge fullmäktiges ledamöter en ökad insyn och förståelse för kommunens verksamheter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att de beslut som fattas grundar sig på en förståelse för, och kunskap om, kommunen och dess olika delar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 20 november 2019
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2019, § 94
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arvodesutskott 3 oktober 2019, § 10
Kommunstyrelsens beslut 21 januari 2020, § 7

BESLUT

  1. Fullmäktige beslutar att under 2020 införa så kallade kontaktdagar för fullmäktiges ledamöter. Kontaktdagarna ska tidsmässigt begränsas till fyra timmar per ledamot och år. Genomförande och utformning av dessa kontaktdagar ska ske med beaktande av de i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20 framförda synpunkterna.

  2. Fullmäktige beslutar vidare att ersättning för deltagande i så kallade kontaktdagar ska utgå, antingen genom förlorad arbetsinkomst eller genom timarvode motsvarande maximalt fyra timarvoden per ledamot och år.

  3. Fullmäktige uppdrar slutligen till kommunstyrelseförvaltningen att efter utgången av år 2020 i samråd med gruppledarna utvärdera införandet och nyttjandet av kontaktdagarna och föra upp ärendet till fullmäktige för ställningstagande kring ett eventuellt mer permanent införande.

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS/2019:603)

Partille kommuns taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel uppdateras för att öka den avgiftsfinansierade verksamhetens kostnadstäckning.

a) I den gällande taxan anges en fast årlig tillsynsavgift på 1628 kronor för försäljning av receptfria läkemedel. I förslag till ny taxa baseras istället den årliga avgiften på 1,5 timmars handläggningstid multiplicerat med handläggningskostnad per timme.


b) Samma handläggningskostnad per timme används inom detta verksamhetsområde som inom verksamhet utifrån miljöbalkens område. För närvarande är denna avgift 1289 kronor per timma.


c) I förslaget till ny taxa indexregleras, på årsbasis, handläggningskostnaden per timme. Det index som föreslås användas är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV).

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens beslut 25 november 2019, § 83
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse från 23 oktober 2019
Upprättat förslag till ny Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens beslut 21 januari 2020, § 2

BESLUT

  1. Fullmäktige antar förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
  2. Fullmäktige beslutar att ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft den 12 februari 2020.

  3. Fullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår besluta att höja handläggningskostnad per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdet (KS/2019:600)

Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning i kraft. Den nya förordningen innehåller nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. Mot denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett underlag för taxa anpassat till den nya kontrollförordningen. Nämndens nuvarande taxa har i föreliggande förslag till taxa anpassats utifrån underlaget.

Fullmäktige har beslutat att ge bygg- och miljönämnden delegation att, en gång per kalenderår och i enlighet med årligt fastställt index, besluta om uppräkning av antagna avgifter samt handläggningskostnaden per timme.

Det index som används är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV). För 2019 är detta index 2,6 procent. Handläggningskostnad per timme har i aktuellt taxeförslag indexuppräknats i enlighet med detta.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens beslut 25 november 2019, § 81
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse från 23 oktober 2019
Upprättat förslag till ny Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen Kommunstyrelsens beslut 21 januari 2020, § 3

BESLUT

  1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
  2. Kommunfullmäktige beslutar att ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska träda i kraft den 12 februari 2020.

  3. Kommunfullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att för varje kalenderår besluta att höja handläggningskostnad per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Revidering av förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund – fastställande (KS/2019:506)

Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund har tagit fram ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör. Det innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en mindre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning har skickats till förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 6 december 2019
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 18 juni 2019, § 30
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut 21 januari 2020, § 6

BESLUT
Kommunfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst (KS/2019:573)

Tolkförmedling Väst (TFV) är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levereras också översättningstjänster. Som medlem i förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av TFV. TFV har varit i drift sedan 1 april 2013 och består nu av totalt 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad samt 38 andra kommuner i Västra Götalands län.

TFV leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive medlem. På uppdrag av direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör. Organisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet.

Direktionen för TFV har nu beslutat att öppna upp för nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde i januari 2021. Vid inträde i förbundet ska ny medlem betala 1 krona per kommuninvånare som andelskapital samt betala en administrativ engångsavgift på 25 000 kronor.

Ett medlemskap innebär att kommunen inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster utan istället kan överlämna ansvaret till kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk. TFV har också en styrka i sin storlek som medför att deras möjlighet att tillhandahålla tolktjänster med hög kvalité oavsett språk är större än om kommunen själv ska sörja för tillgången. Att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst bedöms mot denna bakgrund vara motiverat både ur ett ekonomiskt perspektiv men kanske främst ur perspektivet att detta är det bästa alternativet för Partille kommun för att säkerställa kommunens tillgång till kvalitativa tolktjänster också i framtiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 2 december 2019
Skrivelse daterad 1 november 2019 från TFV ”Möjlighet att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst”
Skrivelse ”Kort information om Tolkförmedling Väst”
Skrivelse ”Tidplan”
Förbundsordning, gäller från och med 1 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut 21 januari 2020, § 5

BESLUT
Fullmäktige beslutar att Partille kommun ska ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst.Kostnaden för inträdet, ett engångsbelopp på 25 000 kronor samt 1 krona per kommuninvånare, ska belasta kommunstyrelsens budget.

Val av sju ledamöter och sju suppleanter, ordförande och vice ordförande för Partillebo AB, 2020 (KS/2020:1)

Enligt bolagsordningen för Partillebo AB ska fullmäktige årligen för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för Partillebo AB.

BESLUT

Fullmäktige väljer följande ledamöter och suppleanter till styrelsen för Partillebo AB för tiden från årsstämman 2020 fram till dess nästa ordinarie årsstämma hållits:

Ledamöter
Otto Natt och Dag (M), ordförande

Lars Kjellgren (S), vice ordförande

Anders Midby (KD)

Larisa Bergroth (L)

Håkan Söderberg (S)

Marith Hesse (M) (kommunstyrelsens ordförande)

Eva Carlsson (S) (kommunstyrelsens vice ordförande)

Suppleanter

Jan Trönsdal (M)

Tom Ekwall (M)

Jonas Mårdbrink (M)

Berndt Öjeborn (C)

Silvana Orlic (S)

Joakim Cederberg Hake (S)

Hamza Demir (V)

Fullmäktige väljer Otto Natt och Dag (M) till ordförande i styrelsen för Partillebo AB.

Fullmäktige väljer Lars Kjellgren (S) till vice ordförande i styrelsen för Partillebo AB.

Val av sju ledamöter och sju suppleanter, ordförande samt vice ordförande för Partille Energi AB, 2020 (KS/2020:2)

Enligt bolagsordningen för Partille Energi AB ska fullmäktige årligen för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i styrelsen för bolaget.

BESLUT
Fullmäktige väljer följande ledamöter och suppleanter till styrelsen för Partille Energi AB för tiden från årsstämman 2020 fram till dess nästa ordinarie årsstämma hållits:

Ledamöter

Otto Natt och Dag (M), ordförande

Lars Kjellgren (S), vice ordförande

Anders Midby (KD)

Larisa Bergroth (L)

Håkan Söderberg (S)

Marith Hesse (M) (kommunstyrelsens ordförande)

Eva Carlsson (S) (kommunstyrelsens vice ordförande)

Suppleanter

Jan Trönsdal (M)

Tom Ekwall (M)

Jonas Mårdbrink (M)

Berndt Öjeborn (C)

Silvana Orlic (S)

Joakim Cederberg Hake (S)

Hamza Demir (V)

Fullmäktige väljer Otto Natt och Dag (M) till ordförande i styrelsen för Partille Energi AB.

Fullmäktige väljer Lars Kjellgren (S) till vice ordförande i styrelsen för Partille Energi AB.

Val av sju ledamöter och sju suppleanter, ordförande samt vice ordförande för Partille Energi Nät AB, 2020 (KS/2020:3)

Enligt bolagsordningen för Partille Energi Nät AB ska fullmäktige årligen för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma hållits välja ledamöter och suppleanter i styrelsen för bolaget.

BESLUT
Fullmäktige väljer följande ledamöter och suppleanter till styrelsen för Partille Energi Nät AB för tiden från årsstämman 2020 fram till dess nästa ordinarie årsstämma hållits:

Ledamöter

Otto Natt och Dag (M), ordförande

Lars Kjellgren (S), vice ordförande

Anders Midby (KD)

Larisa Bergroth (L)

Håkan Söderberg (S)

Marith Hesse (M) (kommunstyrelsens ordförande)

Eva Carlsson (S) (kommunstyrelsens vice ordförande)

Suppleanter

Jan Trönsdal (M)

Tom Ekwall (M)

Jonas Mårdbrink (M)

Berndt Öjeborn (C)

Silvana Orlic (S)

Joakim Cederberg Hake (S)

Hamza Demir (V)

Fullmäktige väljer Otto Natt och Dag (M) till ordförande i styrelsen för Partille Energi Nät AB.

Fullmäktige väljer Lars Kjellgren (S) till vice ordförande i styrelsen för Partille Energi Nät AB.

Val av lekmannarevisor för Renova AB och Renova Miljö AB, 2020 (KS/2020:7)

BESLUT
Fullmäktige beslutar att till lekmannarevisor i Renova AB och Renova Miljö AB för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Bengt Rundberg (L).

Val av ledamot i styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB, 2020 (KS/2020:4)

BESLUT

Fullmäktige beslutar att till styrelseledamot i Renova AB och Renova Miljö AB för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Lars Stålheim (M).

Val av lekmannarevisor för Gryaab AB, 2020 (KS/2020:8)

BESLUT

Fullmäktige beslutar att till lekmannarevisor i Gryaab AB för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Bengt Rundberg (L).

Val av suppleant i styrelsen för Gryaab AB, 2020 (KS/2020:5)

BESLUT

Fullmäktige beslutar att till styrelsesuppleant i Gryaab AB för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Jonas Mårdbrink (M).

Val av ledamot i styrelsen för GREFAB, 2020 (KS/2020:6)

BESLUT

Fullmäktige beslutar att till styrelseledamot i Grefab för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Per-Åke Westlund (S).

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (KS/2018:461)

Länsstyrelsen har i meddelande från 18 december 2019 uppmärksammat Partille kommun på valbarhetshinder för Henrik Sjöqvist (M) avseende uppdraget som ledamot i fullmäktige, då han inte är folkbokförd i valområdet. Kommunallagen 4 kap 8 § anger att om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör också uppdraget genast. Därutöver har Henrik Sjöqvist (M) i skrivelse från 2 januari 2020 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige

BESLUT

Fullmäktige entledigar Henrik Sjöqvist (M) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

Fullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om sammanräkning för utseende av ny ledamot i fullmäktige för Moderaterna.

Entledigande från uppdrag som ersättare samt val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS/2018:438)

Kåge Wallner (MP) har i skrivelse från 22 januari 2020 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

BESLUT
Fullmäktige entledigar Kåge Wallner (MP) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Fullmäktige väljer Toël Hartman (MP) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Torsdag, 6 februari 2020, 16:01