Partille kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Dina uppgifter sparas till exempel när du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster.

Ny dataskyddsförordning

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning, GDPR, istället för gamla personuppgiftslagen, PuL. Det innebär en del förändringar för hur Partille kommun behandlar dina personuppgifter. Mer om den nya dataskyddsförordningen hittar du här.

Så här behandlas dina uppgifter

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Partille kommun, eller på uppdrag av Partille kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen.

 

I enlighet med dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Partille kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Partille kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.

Partille kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Partille kommun utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.

 

Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke. Partille kommun är skyldig att se till att principerna i dataskyddsförordningen efterlevs och kunna visa på vilket sätt detta sker.

 

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Varje kommunal nämnd är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom respektive ansvarsområde.

Allmän handling kan lämnas ut

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte uppgifter i ärendet som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Samordningsnummer eller skyddade personuppgifter

Om du har icke fullständigt personnummer, ett så kallat samordningsnummer eller har skyddade personuppgifter kan du inte använda våra e-tjänster. Kontakta istället berörd verksamhet via vårt kundcenter, så hjälper de dig göra en ansökan eller anmälan.