När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Betala inga räkningar

Begravningskostnader ska alltid betalas i första hand. Inga andra räkningar ska betalas innan en bouppteckning eller dödsboanmälan har gjorts.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. En bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Dödsboanmälan

Om det saknas tillgångar i dödsboet och den avlidne var bosatt i Partille kommun, kan kommunen i vissa fall göra en dödsboanmälan istället för bouppteckning. Kommunen kan också bevilja ekonomiskt bistånd till enkel begravning. För att göra en bedömning för dödsboanmälan behövs följande underlag:

 • Ekonomisk översikt med sammanställning av samtliga engagemang i alla aktuella banker för den avlidne.
 • Ekonomisk översikt för efterlevande make eller maka.
 • Kontoutdrag från dödsdagen för den avlidne
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Testamente
 • Redovisning av inbetalningar som inkommit efter dödsdagen
 • Redovisning av betalningar som avgått efterdödsdagen
 • Kopia på den senaste deklarationen. Ej endast utdrag från skattekonto. Beställ kopian från via telefon hos Skatteverket: 0771–567 567
 • Dödsfallsintyg och släktutredning. Beställes från Skatteverket.
 • Faktura eller kostnadsförslag på begravning och gravsten.
 • Kvitton på utlägg.

Handlingarna kan finnas i den avlidnes hem. Eventuellt kan tidigare arbetsgivare bistå med viss information.

Stöd till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer. Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt basbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna högsta godtagbara kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Prisbasbeloppen skiftar för varje år.

Begravning

Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har då rätt att få ersättning för kostnaderna ur dödsboet.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla via skattsedeln och den ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin - gravkapell, krematoriekapell eller offentlig samlingslokal. Är man medlem i Svenska kyrkan har man rätt till begravningsakt i kyrkan.

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar. En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där inga religiösa inslag förekommer. Anhöriga kan själva utforma begravningsceremonin med hänsyn till den avlidnes egna önskemål, tro och livsåskådning. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det finns ingen officiell ceremoni som följs utan den skapas individuellt. Det står dock i lagen att det "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd". Man kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i gravkapellet eller direkt vid graven. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun handlägger sådana ärenden. 

Begravningsförrättare

En begravningsförrättare anvisas av begravningsbyrån eller kommunen om man så önskar, eller så kan en anhörig vara begravningsförrättare. Partille kommun har flera borgerliga begravningsförrättare som du kan se i listan under Begravningsförrättare. Du får kontakt med dem via kundcentret.  

Begravningsombud

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och ombudets uppgift är att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter, sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska ta tillvara intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Läs mer om begravningsombuden på Länsstyrelsens webbplats. Där kan du också läsa om hur man ansöker om att få sprida aska efter en avliden person.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägarna, oftast de anhöriga, har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under dödsboets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i dödsboet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.