Vanligtvis är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Om föräldrarna avlider eller är förhindrade att ha vårdnaden eller om barnet är ensamkommande flyktingbarn, kan en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Om inget annat bestäms så är den personen också barnets förmyndare.

Det är tingsrätten som fattar beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare. Det sker ofta efter förslag från social- och arbetsnämnden i Partille kommun. Som särskild förordnad vårdnadshavare har man rätt att företräda barnet och föra dess talan i mål och ärenden i domstol. I lagstiftningen omnämns också speciella situationer då man på olika sätt ska medverka när frågor som rör barnet avgörs. Man hjälper bland annat barnet i kontakt med skola, sjukvård och andra myndigheter, samt hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Förmyndare

Förmyndaren förvaltar barnets tillgångar och företräder barnet i angelägenheter som rör tillgångarna. Som förmyndare ska man föra räkenskap över sin förvaltning och göra anteckningar i behövlig utsträckning. Man står under överförmyndarens tillsyn och redovisar årligen till överförmyndaren. Mer information om överförmyndare, förvaltare och god man hittar du här.

Råd och stöd

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har man möjlighet att få stöd och vägledning av  överförmyndarnämnden.