Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Ibland kan det ändå uppstå situationer som familjen behöver hjälp med att lösa.

Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, ungdomar som hamnar i svåra konfliktsituationer eller får problem med droger och kriminalitet. Det kan också handla om hur parrelationen förändras när man får ett barn eller att man känner sig osäker i sin föräldraroll.

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. Se nedan vilket stöd och insatser socialtjänsten i Partille kommun erbjuder. Där finns också information för dig som vill hjälpa till som stöd åt en familj.

Vad vill du ha hjälp med eller veta mer om?

Adoptera

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Par som vill adoptera gemensamt måste vara gifta eller registrerade partners.

Internationell adoption

Om du funderar på att adoptera ett barn utanför Sverige så kontakta familjerätten genom Partille kundcenter 031–792 10 00. För att en internationell adoption ska kunna genomföras måste du ansöka om beslut om medgivande från social- och arbetsnämnden. Innan beslut fattas så görs en hemutredning av en familjerättssekreterare. Läs mer om internationella adoptioner på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds sida.

Du måste också gå en utbildning för blivande adoptivföräldrar som bedrivs av: Folkuniversitet, 031–10 65 00 eller Göteborgs Psykoterapiinstitut (GPI), 031–711 97 51. Efter föräldrautbildningen skickar du in följande till Familjerätten i Partille:

  • Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption (enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen). Blankett finns att ladda ner från www.mfof.se.
  • Kursintyg för kursen Föräldrautbildning inför adoption.
  • Personbevis.

Det är en fördel att också bifoga Läkarintyg och Hälsodeklaration (blanketter finns hos www.mfof.se) så att dessa uppgifter finns med i ett tidigt skede.

Adoption inom Sverige

Vid nationell adoption vänder man sig direkt till Göteborgs Tingsrätt. Domstolen tar sedan kontakt med social- och arbetsnämnden i Partille för yttrande när det gäller adoption av barn.

Vi ger stöd

Kommunens familjerätt erbjuder möjlighet att samtala om era funderingar inför avresan att hämta barnet. Ni kan också får hjälp och stöd i kontakten med barnet efter hemkomsten. Familjerätten har telefontid måndag–fredag klockan 11–11.45 och du når dem via kundcenter 031–792 10 00.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Att fastställa faderskap/föräldraskap handlar om barnets rättighet till båda sina föräldrar i fråga om rättsverkningar så som arv och underhåll, psykologiska aspekter, socialt intresse och medicinska aspekter. Är barnets biologiska mor ogift vid barnets födelse skall faderskap/föräldraskap fastställas genom bekräftelse eller dom. Partille kommun hjälper till med att fastställa faderskap/föräldraskap. Läs mer om hur det går till här.

Familjerådgivning

Alla kan någon gång få det svårt i de nära relationerna. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. På familjerådgivningen kan par, enskilda eller personer i andra nära relationer komma tillrätta med samlevnadskriser eller konflikter genom samtalsbehandling. Läs mer om familjerådgivningen i kommunen här.

Familjebehandling

Intensiva hemmaplanlösningar

Intensiva hemmaplanslösningar (IHL) kan erbjudas familjer där det finns risk för splittring av familjen vid en eventuell familjehemsplacering av barnet. Familjen kan stöttas av familjebehandlare i hemmet på flexibla tider under dygnet i olika kritiska situationer.

Samtal och familjeterapi

Stödjande samtal med hela eller delar av familjen, praktiskt stöd och handledning för att få struktur på vardagen, stöd i kontakten med exempelvis skola, barnavårdscentralen eller hälso- och sjukvården.

Funktionell familjeterapi

Hela familjen är delaktiga i behandlingsarbetet. Familjebehandlare träffar familjerna i Familjehusets lokaler eller i familjens hem.

Fältgruppen

Fältgruppen i Partille är till för ungdomar och föräldrar. Fältsekreterarna arbetar med att söka upp och stödja ungdomar individuellt och i grupp. Målet är att motverka social utslagning främst bland ungdomar i åldern 12 till 20 år. Vi kan hjälpa dig om du:

  • har något problem eller fundering i livet och inte riktigt vet vart du skall vända dig.
  • mår dåligt och behöver någon vuxen att prata med.
  • har problem med alkohol eller droger och vill prata med en vuxen.
  • har en kompis som har problem med alkohol eller droger och vill prata med en vuxen.
  • är förälder som vill ha stöd i att förstå din tonåring.

Du kan haffa oss när vi är ute och jobbar på platser som torget,  Allum, parker, badsjöar eller när vi besöker skolor, fritidsgårdar och bostadsområden. Där syns vi till dagar, kvällar och helger. Vi är också närvarande på Facebook Snapchat och Instagram. Läs mer på vår sida.

Kontaktperson

Vem som helst har rätt att begära att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med missbruksproblem kan få kontaktperson. Det är socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Vill du veta mer så ta kontakt med kommunens kontaktpersonsverksamhet som du når genom kundcentret.

Råd och stöd till föräldrar

Vi har rådgivning som riktar sig till dig som förälder som har funderingar kring din föräldraroll eller hur livet förändras som förälder med olika situationer som man måste hantera. Du kan också få råd om hur man hanterar syskonbråk, skolproblem, ditt barns eller tonårings utveckling med mera. Eller hur gör man om man bildar en ny familj med barn från tidigare relationer. Ibland känner man sig osäker och kan behöva perspektiv från annat håll. Rådgivningen ges i Familjehuset och du anmäler dig via vår e-tjänst.  

Separera eller skiljas

Ibland blir inte äktenskapet som man har tänkt sig. Då kan det bli aktuellt med separation eller skilsmässa. Har ni barn tillsammans så är det mycket att tänka på hur man ska göra med vårdnad och boende. Kommunen hjälper er som par genom skilsmässa eller separation på olika sätt. Läs mer här om hur kommunen kan hjälpa.

Umgängesstöd

Övervakad umgängesverksamhet

Barn som av olika orsaker inte har tillgång till båda sina föräldrar, kan få träffa den förälder de inte bor tillsammans med under trygga former. Ansökan lämnas till socialsekreterare på social- och arbetsförvaltningen, som utreder och vid bifall slussar vidare till Mappis.

Umgängesstöd för barn och föräldrar – Mappis

Verksamheten Mappis bedrivs i en barnvänlig miljö och med professionella umgängesstödjare, en kvinna och en man. Den centrala utgångspunkten är barns behov av en trygg relation till båda sina föräldrar. Besökare till Mappis kommer via beslut eller rekommendation från socialtjänst eller tingsrätt.

Individuell anpassning

Innan ett umgänge startar genomförs förberedande samtal mellan umgängesstödjare och respektive förälder. Syftet är information och överenskommelse kring detaljer som berör umgänget på Mappis. Självklart ges också barnet möjlighet att lära känna lokalerna och personalen.

Stöd, råd och uppföljning

Personalens funktion är både stödjande och kontrollerande. Enkelt beskrivet handlar det om att på olika sätt bidra till att underlätta och utveckla umgänget mellan barn och föräldrar inom ramen för den överenskommelse som träffats. Personalens uppgift är att skapa en så trivsam och trygg miljö som möjligt, att bistå med råd och kunskap, samt sörja för att regler och överenskommelser följs. Mer information om Mappis hittar du i broschyren här, du hittar den också under dokument.

Vårdnad, boende eller umgänge

Par som har separerat eller skiljt sig och som har barn ihop bör göra upp hur man vill lösa vårdnad boende och umgänge för barnet. Man kan ansöka om gemensam vårdnad eller att den ena föräldern har ensam vårdnad. Föräldrar kan få hjälp av familjerätten i kommunen i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Är man inte överens kan man få hjälp genom samarbetssamtal. Du når familjerätten via kundcenter. Läs mer om vad som gäller och vilken hjälp ni som separerar eller skiljer er kan få av kommunen.

Jag vill hjälpa familjer och vill veta mer om...

Nätverksarbete

Är du oro över hur en familj eller enskilda familjemedlemmar mår? Då är nätverkslaget ett sätt att stötta. Nätverkslaget består av anhöriga, vänner, arbetskamrater, grannar, professionella eller andra viktiga personer som finns i familjens eller individens närhet. Insatserna riktar sig till föräldrar som är osäkra i sin föräldraroll eller är villrådiga i kontakten med myndigheter. På uppdrag av förskola, skola, fritidsgård eller socialtjänst fungerar nätverkslaget som en neutral plats med målet att bryta mindre önskvärda mönster genom att utnyttja de resurser som finns inom nätverkssamarbetet.

Vara nätverksarbetare

Som en del i nätverkslaget tror du på människors egen förmåga att tillsammans hantera problem och kriser. Nätverksarbetet skapar sammanhang och förutsättningar för att möjliggöra det. Du kommer att träffa familjer med barn och ungdomar upp till 20 år. Är du intresserad så anmäl ditt intresse genom Partille kundcenter.

Bli kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som innebär att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling. Till exempel att träffa den hjälpsökande någon gång i veckan, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Lyssna och finnas till, vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Är du intresserad av att bli kontaktperson så fyll i vår e-tjänst och berätta lite om dig själv. Vi kontaktar dig därefter.

Familjehem

Familjehem tar emot barn som behöver en annan uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Fosterföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Vi söker ständigt familjehem som kan ta emot barn och ungdomar för kortare och längre tid. Läs mer om uppdraget här.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet en eller två helger per månad. Läs mer här.