Att fastställa faderskap/föräldraskap handlar om barnets rättighet till båda sina föräldrar i fråga om rättsverkningar så som arv och underhåll, psykologiska aspekter, socialt intresse och medicinska aspekter. Är barnets biologiska mor ogift vid barnets födelse skall faderskap/föräldraskap fastställas genom bekräftelse eller dom. Partille kommun hjälper till med att fastställa faderskap/föräldraskap.

Att fastställa faderskap/föräldraskap handlar om barnets rättighet till båda sina föräldrar i fråga om rättsverkningar så som arv och underhåll, psykologiska aspekter, socialt intresse och medicinska aspekter. Är barnets biologiska mor ogift vid barnets födelse skall faderskap/föräldraskap fastställas genom bekräftelse eller dom. Partille kommun hjälper till med att fastställa faderskap/föräldraskap.

Hit vänder man sig

  • Ogifta, sambos och folkbokförda på samma adress i Partille kommun vänder sig till kundcenter.

  • Ogifta, som inte är sambos eller folkbokförda på samma adress i Partille kommun, ska istället kontakta familjerätten.

Efter att barnet är fött

En kallelse skickas till modern som uppmanas att boka tid för fastställande av faderskap/föräldraskap.

Vid fastställandet

Vid besöket för fastställande av faderskap/föräldraskap måste ni ta med giltig legitimation. Om modern genomgått en assisterad befruktning ombeds ni ta med en kopia på det skriftliga samtycket.

Anmälan om gemensam vårdnad

I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs kan man göra anmälan om gemensam vårdnad om barnet. I annat fall blir biologiska mamman automatiskt ensam vårdnadshavare om hon är ogift vid barnets födelse.

Allmänt om fastställande av faderskap/föräldraskap

Social- och arbetsnämnden har skyldighet att fastställa föräldraskapet för barn vars föräldrar inte är gifta med varandra. Faderns eller icke biologiska moderns namn införs i personakten, barnet får arvs- och pensionsrätt efter föräldern samt rätt att bära dennes efternamn med mera. Faderskapet/föräldraskapet bör vara fastställt inom tre månader från det att barnet är fött.

För samkönat kvinnligt par

När du som kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Rådgivning

Familjerätten i Partille kommun kan ge dig rådgivning i frågor som rör faderskap eller föräldraskap. Du når familjerätten genom kundcentret måndag–fredag klockan 11–11.45.