Ibland blir inte äktenskapet som man har tänkt sig. Då kan det bli aktuellt med separation eller skilsmässa. Har ni barn tillsammans så är det mycket att tänka på hur man ska göra med vårdnad och boende. Kommunen hjälper er som par genom skilsmässa eller separation på olika sätt.

Ansökan om skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid Göteborgs tingsrätt. Har ni barn ihop så ska ni ange om ni ska ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Har ni barn eller om någon av er inte vill skiljas ges alltid betänketid i sex månader. Läs mer på Göteborgs tingsrätts sida för mer detaljerad information och hur ni ansöker om äktenskapsskillnad.

Separera eller skiljas när man har barn

Ibland kan föräldrar inte komma överens i frågor som rör vårdnad om barn, var barn skall bo eller hur barn skall umgås med den förälder som han eller hon inte bor med. Se gärna filmen från Göteborgs stad om hur ett besök hos Familjerätten kan gå till. 

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan vara en väg för föräldrar att finna samförståndslösningar rörande barnet/barnen. Samtalen är kostnadsfria. Föräldrar kan själva ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten, enklast är att använda vår e-tjänst. Samarbetssamtal kan också beslutas om av domstol. Läs gärna mer i broschyren från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge hos familjerättssekreterarna när:

 • föräldrarna är överens om hur avtalet ska utformas
 • barnet eller barnen är folkbokförda i Partille.
 • om ni vill skriva avtal skall ansökan, personbevis på barnet eller barnen med angivande av vem som är vårdnadshavare och kopia på eventuell tidigare dom eller avtal beträffande vårdnad, boende och umgänge skickas in.

När familjerättssekreterare godkänt avtalet har det samma rättsverkan som en dom. Innan avtalet kan godkännas kommer upplysningar att inhämtas från socialtjänsten. Föräldrar som inte är överens kan få hjälp med samarbetssamtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal avseende vårdnad. Läs gärna mer om vad gemensam vårdnad innebär i borschyren från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Utredning kring vårdnad, boende och umgänge

I de fall en förälder begär att tingsrätten skall besluta i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge kan tingsrätten ge socialnämnden i uppdrag att utreda den aktuella frågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet i de frågor där föräldrarna inte kommer överens.

 

Utredningen ska belysa:

 • föräldrarnas förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern och dennes familj
 • föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet, det vill säga förmåga att förstå barnets känslor och behov
 • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov av bland annat skydd, fysisk och psykisk omvårdnad, trygghet, förutsägbarhet, stabilitet, varaktighet, skolgång, utbildning och självständighet
 • barnets inställning och eventuella viljeinriktning

Utredningsrapporten ger domstolen en bild av barnet och barnets situation, och kan beskriva vad olika beslut kan komma att innebära för barnet. Utredaren kan också redovisa barnets inställning och rrapporten avslutas med utredarens bedömning och förslag till beslut. Föräldrarna får läsa igenom rapporten och lämna synpunkter innan den sänds till tingsrätten, med eventuella synpunkter bifogade.

Hur går en utredning till?

Utredningen inleds med ett samtal med föräldrarna, enskilt eller gemensamt, där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Det kan handla om:

 • enskilda samtal med föräldrarna
 • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
 • samtal med barnet om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad
 • samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg, skola och BVC
 • samtal med eventuell ny partner
 • registeruppgifter
 • uppgifter om föräldrarna (och eventuell ny partner) hämtas in från socialtjänstens register samt från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister

Om föräldrarna kommer överens under utredningstiden kan tingsrätten avskriva målet och utredningen avbryts. Barnets vilja ska tillmätas betydelse utifrån dess ålder och mognad. Familjerättssekreteraren träffar därför barnet genom hembesök, samtal eller lek, för att få kunskap om hur barnet har det och hur barnet uppfattar sin tillvaro och sina relationer. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Familjerättslig rådgivning

Du kan få rådgivning i frågor om vårdnad, boende, umgänge eller andra frågor som rör skilsmässa, adoption eller familjerättsliga utredningar av familjerätten i Partille kommun. Se kontaktuppgifter.