För att du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i din bostad erbjuder Partille kommun dig olika former av stöd och hjälp i hemmet. Det kan till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller bostadsanpassning. Vi utgår från dina behov och ger dig det stöd du behöver för att kunna leva ett så självständig liv som möjligt.

Fixartjänst

Partille kommuns fixartjänst är ett stöd för dig som fyllt 70 år och behöver hjälp i hemmet med olika arbeten som kan vara riskfyllda för dig. Avsikten är att förebygga fallolyckor. Fixartjänsten utförs av en person som är anställd i Partille kommun.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Matdistribution

Om du inte kan laga maten själv eller äta på någon av kommunens restauranger, kan du ansöka om att få måltider hemkörda. I Partille erbjuds kyld portionsförpackad mat som matdistribution.

Hemtjänst

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara vardagliga aktiviteter har du rätt att få en bedömning av ditt behov av hjälpmedel.  Det finns många hjälpmedel som kan förenkla din vardag. Det är arbetsterapeut och fysioterapeut som bedömer ditt behov av hjälpmedel och hjälper dig med utprovning. Du lånar hjälpmedlet under en viss tid eller så länge behovet finns. Därefter ska det lämnas tillbaka.

Bostadsanpassning

Om du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för dig kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidrag kan till exempel beviljas för installation av hiss, breddning av dörröppningar och för att ta bort trösklar. Avsikten med anpassningen är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter .

Korttidsplats

Du kan ansöka om en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Korttidsplats kan vara aktuellt om du till exempel behöver återhämta krafter efter en sjukhusvistelse och träna upp funktioner för att du ska kunna bo kvar hemma. Korttidsplats kan också beviljas för anhöriga som behöver avlastning i sin omvårdnadsroll.   

 

Mer om hjälp hemma

Personuppgifter

När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster så kommer dina uppgifter att behandlas i något register. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och de lagar som styr.