Om du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för dig kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Avsikten är att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få bidrag till bostadsanpassning?

Du som själv har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du kan också ansöka om bostadsanpassningsbidrag om en annan person i ditt hushåll har en funktionsnedsättning. Du ansöker då för dennes räkning.

Bidrag kan ges till både ägd och hyrd bostad

Du kan söka bidrag både för en bostad som du hyr, bostadsrätt eller ett hus som du äger. Om du hyr din bostad måste du ha fastighetsägarens medgivande för att anpassning ska få utföras. Godkända bidrag lämnas ut till enskilda personer inte till fastighetsägare.

Bidrag endast till fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidraget lämnas bara för fasta funktioner i en bostad. Med fast funktion menas föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas med från bostaden vid en flytt. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, installera hiss, ordna en ramp vid entrén och bredda dörröppningar.

Anpassningen ska vara nödvändig

Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Åtgärderna ska vara nödvändiga och göra det möjligt för dig att bo och fungera bra i din bostad. Du ska till exempel kunna:

  • Ta dig in och ut ur bostaden
  • Förflytta dig inomhus till kök, badrum, sovrum och vardagsrum
  • Sköta din hygien

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att lämna in ansökningsblankett tillsammans med ett intyg som styrker dina behov till kommunens bostadanpassningshandläggare. Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag når du via Partille kundcenter. Du måste ange på ansökningsblanketten vilka åtgärder du söker bidrag för. Om det saknas uppgifter eller inte framgår tydligt vilka åtgärder du söker anpassning för kommer vi att skicka ut en begäran om komplettering innan handläggningen kan påbörjas. Beslut om bostadsanpassning fattas enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag m. m.

Intyg

Tillsammans med din ansökan behöver du skicka med ett intyg som styrker att de åtgärder du har ansökt om är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan få ett sådant intyg från en arbetsterapeut eller fysioterapeut.  I vissa fall krävs ett intyg från läkare eller annan sakkunnig för att styrka behovet.

Kostnadsberäkning eller fullmakt

Till ansökan ska du också bifoga kostnadsberäkning eller en fullmakt som ger kommunen tillåtelse att ta in offerter för de åtgärder du har ansökt om. Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för sökta åtgärder till en skälig kostnad.

Ägarmedgivande

Om du bor i hyresrätt, och i vissa fall bostadsrätt, krävs att fastighetsägaren godkänner anpassningen. Du behöver då lämna in ett ägarmedgivande för de åtgärder du ansöker om. Du ska själv hämta in medgivandet från din fastighetsägare och bifoga det med ansökan tillsammans med intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare. Kommunen kan inte starta handläggningen innan vi har fått alla handlingar.

Kommunen ordnar ägarintyg från Partillebo

Om du bor i en hyresrätt som ägs av Partillebo behöver du inte hämta in medgivande från fastighetsägaren. Det sköter kommunen åt dig så fort vi har fått in dina övriga handlingar.