Kommunen ansvarar för att informera, utreda och erbjuda skydd för våldsutsatta personer och barn som har bevittnat våld. Här hittar du information om vart du vänder dig om du är utsatt, vad du som vän eller anhörig kan göra, hur man ska agera om ett barn far illa och vilken hjälp det finns för att komma ur ett våldsamt beteende.

Vad är våld?

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja, eller från att avstå att göra något som den vill.  Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.

Utsatt av en närstående

Med närstående menas en person som den utsatta har, eller har haft, en nära och förtroendefull relation med. Det kan alltså handla om både en nuvarande, eller före detta partner (man som kvinna), men också vara en annan familjemedlem, släkting, vän eller bekant eller någon annan. Våld i nära relationer förekommer i alla åldrar, alla samhällsklasser, i alla religioner, bland heterosexuella – som i samkönade relationer. Det finns även särskilt utsatta grupper, där våld är ännu mer vanligt förekommande. Till de grupperna hör bland annat personer med missbruk, funktionsnedsättningar, unga, äldre och vissa invandrargrupper.

Vän eller anhörig

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. Man vet inte alltid hur man ska, eller bör, agera för att stötta och hjälpa, och många kan känna sig maktlösa. Kom ihåg att om du vågar se, vågar fråga och tror på vad du hör kan det leda till att din vän eller anhörig orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp.

Vad du kan göra som anhörig

 • Våga se och våga fråga
 • Tro på det du får höra
 • Anmäl till polisen. Våld i nära relationer är brottsligt och faller då under allmänt åtal. 
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan vara helt anonym och behöver inte uppge ditt namn.
 • Erbjud personen att kontakta dig vid behov.
 • Om det är möjligt, erbjud boende i ett akut läge.
 • Hjälp till  med att kontakta socialtjänst, kvinnojour och andra instanser i samhället.

Barn och våld

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Hos mottagningsgruppen kan du få råd, stöd och information om vilken hjälp det finns för dem som lever i våldet. Mottagningsgruppen tar också emot orosanmälningar för närstående, vuxna och barn.  Du får vara anonym. Läs mer om vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på om du misstänker att ett barn far illa. Är du själv barn eller ungdom som blivit utsatt för eller bevittnat våld i nära relationer så finns det stöd och vägledning att få hos Familjehuset

Hjälp att få

Barn och unga brottsoffer

Brottsoffermyndigheten har har skapat webbplatsen Jagvillveta.se som vänder sig till barn och unga. Där finns information om vilken hjälp man kan få om man lever med våld omkring sig eller själv utsätts för våld. Webbplatsen har tre ingångar beroende på i vilken ålder man är: under 8 år, 8–13 år och 14–17 år.

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer

Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt – särskilt barn. Familjehuset erbjuder individuella samtal för barn mellan 4 och 18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ett ansvar att ge information, råd och stöd, utreda och erbjuda insatser för våldsutsatta personer. Till Socialtjänstens mottagningsgrupp kan du vända dig med frågor, om du vill ha information, råd eller hjälp och stöd i en akut situation. Du kanske har beslutat dig för att lämna din partner, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga, hur säkert det är, eller vart du ska ta vägen. Du behöver inte veta vad du behöver ha för hjälp och vad just du behöver för att ta kontakt med oss. Många gånger kan det underlätta att få samtala med någon om sin situation för att få ordning, och sortera i de många olika, dubbla och motstridiga känslor som ofta finns.  Socialtjänsten erbjuder också samtal där man tillsammans med dig tittar närmre på just din situation, ditt hjälpbehov, risk- och skyddsbedömning för just dina livsomständigheter.  Du kan få hjälp med skyddat boende, hjälp att kontakta polis- och sjukvård om det är aktuellt och något du vill, få akut ekonomisk hjälp, information om övriga verksamheter dit du kan vända dig.

Gruppverksamhet i Mölndal

Mölndal erbjuder grupp till våldsutsatta kvinnor genom ett samarbete mellan Partille, Mölndal och Härryda. Gruppen träffas ungefär två timmar varje vecka under en ettårsperiod. Ta kontakt med Familjehusets psykolog för mer information: 031–792 13 44.

Polis och sjukvård

Till polisen kan du som är utsatt för våld och därmed ett brott vända dig för en polisanmälan. Läs mer här om brott i nära relationer. Du kan också ringa 114 14.


Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling om du är utsatt för våld i nära relationer. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning.

Brottsofferjouren

Till brottsofferjouren kan du som är utsatt för brott, anhörig eller vittne vända dig för att få stöd. Vi hjälper dig att få kontakt med rätt personer och kompetens. Vi stöttar dig också  i praktiska saker som att reda ut vilka möjligheter till ersättning som finns, hur du överprövar en nedlagd polisutredning och mycket mer.

Partille ingår i Brottsofferjouren Storgöteborg tillsammans med Härryda, Mölndal och Göteborg. Vi kan bland annat erbjuda dig:

 • medmänskligt stöd
 • råd och vägledning
 • information om rättsprocessen
 • hjälp att söka ersättning
 • stöd inför, under och efter förhandling

Kontakta oss på telefon och besök gärna vår webbplats för mer information.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Den har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Kvinnorfridslinjen nås på 020–50 50 50.

Kvinnojouren

Partille kvinnojour hjälper och stödjer kvinnor som blir utsatta för psykiska eller fysiska övergrepp. Det spelar ingen roll om man har en relation med en man eller en annan kvinna. Du kan ringa till kvinnojouren anonymt och alla som arbetar på kvinnojouren har tystnadsplikt. Du når kvinnojouren på: 031–44 51 88, 073–916 90 91, 076–050 51 88.

Parsam

Parsam är en samverkan i Partille mellan kommunens kvinnojour, stödcentrum för män i Partille (SMIP) och socialtjänstens kvinnofridssamordnare. Syftet är att i kontakten med familjer där det misstänks förekomma relationsvård, agera så att konfliktnivån sänks och våldet upphör. Parsam gör bland annat följande:

 • Första kontakt mellan kvinnan och kvinnojour eller kvinnofridssamordnare.
 • Säkerhetsbedömning genom samtal med kvinnan kring lämpligheten att även mannen erbjuds kontakt.
 • Personal från SMIP kontaktar mannen och erbjuder kontakt kring barnens situation. Personalen erbjuder sig att bistå med information till och från mamman, då den i det skedet ofta fungerar dåligt eller är helt bruten.
 • Vid det första mötet med mannen ges han gott om utrymme att utifrån sitt perspektiv berätta vad som hänt och hur han själv har det. Barnens situation diskuteras och en första kartläggning kring förekomsten av våld görs.
 • Kontinuerliga möten med kvinnan respektive mannen med fokus på barnens behov.
 • Regelbundna samråd mellan mansbehandlare, kvinnojour och kvinnofridssmordnare. För att ha en öppen dialog mellan föräldrarnas kontakter kräver det att båda godkänner sekretesslättnad.