Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt drabbas av rättsförluster. Till exempel barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Det kan handla om att någon behöver en god man eller en förvaltare som tar tillvara personens intressen. Överförmyndaren hjälper då till att ordna med en sådan ställföreträdare. Överförmyndaren ser också till att ställföreträdarna sköter sina uppdrag. I ansvarsområdet ingår också till viss del att se till att förmyndarna förvaltar sina barns tillgångar på ett riktigt sätt. Verksamheten styrs till stor del av reglerna i föräldrabalken.

Obligatorisk verksamhet

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun. Överförmyndaren och en ersättare för denna utses av kommunfullmäktige i Partille. Överförmyndaren i Partille kommun heter Greta Meller (M) och hennes ersättare Gunnel Alderholm (S). Du når dem via kundcenter eller i vårt sökbara register över förtroendevalda.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem.

Överförmyndare i samverkan - gemensam nämnd och organisation

Från den 1 oktober 2015 har de fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille en gemensam organisation för överförmyndarfrågor och från den 1 januari 2019 har de även en gemensam nämnd. Den gemensamma överförmyndarämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden och har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och kontrollera att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Med en gemensam nämnd får vi en mer rättssäker och effektiv hantering av nämndärenden i de fyra kommunerna.

Kontakta överförmyndaren

Om du behöver kontakta överförmyndarna i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, eller Partille ska du vända dig till det gemensamma kontoret i Mölndal. Här finns flera handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ger bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen genom bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.